Кусоча Ортуй Цаган-Челутай
Хила Ага-Хангил Цугол
Боржигантай